H- Slika JESENSKO LISTJE

H-SLIKA JESENSKO LISTJE V OKVIRJU DIM. 17 X 21 CM