Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta unikatnatrznica.si

Za uporabo spletnega mesta unikatnatrznica.si se mora uporabnik strinjati s Splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta: http://www.unikatnatrznica.si/ (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta unikatnatrznica.si. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko posodablja ponudbo svojih izdelkov ali izdelke kupuje. Nadaljnja uporaba  spletnega mesta unikatnatrznica.si, po objavi sprememb, pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja.

Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do spletnega mesta unikatnatrznica.si. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko več prikaznih imen, v ločenih uporabniških računih (profilih) . Uporabnik se s sprejemom pravil  zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

Spletno mesto unikatnatrznica.si je posrednik med kupci in prodajalci.

Zakonitost poslovanja uporabnika

Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru nezakonitega poslovanja uporabnikov spletnega mesta: http://www.unikatnatrznica.si/

Uporabnik, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletnem mestu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.

Cena najema spletnega mesta

Pri prodaji izdelkov upravljalec ne zaračunava provizije, niti nikakršnih drugih stroškov. Uporabnikom, ki spletno mesto uporabljajo z namenom oglaševanja svojih izdelkov bo upravljalec zaračunal prispevek za najem spletnega mesta. Z enim uporabniškim računom lahko uporabnik objavi do 72 izdelkov.

Prispevek se plačuje 1 x letno  za 12 mesečni najem spletnega mesta.
Cena:  36,00 eur – za objavo do 72 izdelkov.

Več info boste našli na spletni strani: http://www.unikatnatrznica.si/najem-spletne-trgovine/

Zbrani prispevki se bodo uporabljali izključno za nadaljnji razvoj spletnega portala in s tem povezanimi aktivnostmi.

Pravilna objava izdelkov

Fotografije v ponudbi morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja.
Vsak objavljen izdelek mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo, če pri vpisu prodajalec na seznamu ne najde kategorije svojih izdelkov, naj izdelek zvrsti v kategorijo drugo  in upravljalec bo dodal novo kategorijo na seznam.

Ponudba mora vsebovati sliko predmeta, ki se prodaja, znesek, ki je naveden v ponudbi predstavlja končno in zavezujočo ceno. V primeru, da ponudbo izdelkov odda uporabnik –  podjetje, torej pravna oseba in zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena.

Objave, ki vsebuje posebne ponudbe, kot so npr. popust, darilo, ipd., mora imeti to posebno ponudbo jasno označeno ter jasno navedeno, kje se nahajajo pogoji za pridobitev te posebne ugodnosti.

Zakonitost objave in avtorske pravice

Spletno mesto unikatnatrznica.si, njen upravljalec, lastnik ne odgovarja za resničnost oddanih spletnih ponudb  in njihovo vsebino. Za objavljeno ponudbo, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ponudbo objavi.

Uporabnik spletnega mesta unikatnatrznica.si se zavezuje, da bodo njegove vsebinske in slikovne ponudbe unikatnih izdelkov resnične; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano. V primeru suma kaznivega dejanja, bo upravljavec sodeloval z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo ponujal izdelkov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ).

Uporabnik se zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik v svojo ponudbo  ne sme kopirati vsebin ponudb drugih uporabnikov.
Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal ponudb za koga drugega, brez njegovega soglasja.

Prepovedano je oglaševanje ukradenih, ponarejenih in piratskih izdelkov. Ponarejeni izdelki so izdelki, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratski izdelki so izdelki, ki so kopija (replika) ali imitacija izdelkov izdelanih brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.

Reševanje sporov med prodajalci in kupci

Z oddajo ponudbe prodajalca za posamezen izdelek in sprejemom le-te ponudbe s strani kupca, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

Z uporabo spletnega mesta unikatnatrznica.si se tako kupci kot prodajalci zavezujejo k sporazumnemu reševanju medsebojnih sporov.

Z objavo ponudbe izdelkov na unikatnatrznica.si, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov. Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta unikatnatrznica.si, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

Varovanje osebnih gesel

Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Unikatnatrznica.si ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

Zaščita vsebin Unikatne Tržnice

Vsebina spletnega mesta unikatnatrznica.si je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta unikatnatrznica.si, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na  spletno mesto ne izključno ter časovno in teritoralno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj mali oglas. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene na unikatnatrznica.si, označi z logotipom upravljavca.
Uporabnike se lahko preko spletnega mesta unikatnatrznica.si kontaktira zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja. Nikakor ni dovoljeno reklamiranje storitve ali izdelka.

Izbris škodljivih vsebin

Upravljavec si v celoti pridružuje pravico in presojo izbrisa oziroma ne objave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem mestu unikatnatrznica.si. Upravljalec spletnega mesta unikatnatrznica.si si tudi v celoti pridržuje pravico in presojo ne objave oziroma izbrisa s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu unikatnatrznica.si.

Delovanje in funkcionalnost spletnega mesta

Upravljalec ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa ponudbe izdelkov ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene ‘takšne kot so’, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru unikatnatrznica.si, njen upravljavec ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Unikatnatrznica.si si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala unikatnatrznica.si.

Upravljavec spletnega mesta unikatnatrznica.si si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik ponudbe izdelkov, oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije unikatnih izdelkov, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

Uporaba in obdelava osebnih podatkov

Vsak uporabnik spletnega mesta unikatnatrznica.si s sprejemom  teh splošnih pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta unikatnatrznica.si. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta unikatnatrznica.si, je ARTEPIN, spletne rešitve, d.o.o., Šišenska cesta 17, Ljubljana.
Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta unikatnatrznica.si.

Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi unikatnatrznica.si. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev unikatnatrznica.si. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA. Upravljavec  se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta unikatnatrznica.si.
Uporabnik se strinja, da lahko upravljavec njegovo ponudbo izdelkov, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino ponudbe in povezavo na spletno mesto www.unikatnatrznica.si.

Analiza uporabe spletnega mesta in piškotki

Upravljavec uporablja programsko opremo za analizo uporabe spletnega mesta unikatnatrznica.si. Na ta način lahko ovrednoti uporabo spletnega mesta ter pridobi pomembna spoznanja o potrebah uporabnikov unikatnatrznica.si.  Ta spoznanja pripomorejo, da se lahko še dodatno izboljša kakovost spletnega mesta. V zvezi s tem se lahko pojavijo tudi tako imenovani „cookies“(piškotki). To so besedilne datoteke, ki se shranjujejo v računalniku obiskovalca. Omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To upravljavcu omogoča, da opravi zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko uporabniki praviloma odklonijo ali izbrišejo z ustreznimi nastavitvami iskalnika. Vendar pa se v tem primeru lahko zgodi, da ne bo več mogoče uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP naslovom uporabnika.

Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki jih posamezni uporabniki dajo na razpolago. Z uporabo tega spletnega mesta izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe tega spletnega mesta.
Upravljavec  spletnega mesta unikatnatrznica.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Splošne pogoje uporabe unikatnatrznica.si brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba  spletnega mesta unikatnatrznica.si po spremembi pravil pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o upravljalcu spletnega mesta so dostopni na www.unikatnatrznica.si.